Världens i särklass mest effektiva kamin - Eco Igniz

Vi har nu tagit fram en unik vedeldad kamin

Eco Igniz med världsledande egenskaper

Calidum Cor AB är ett företag med inriktning på innovationer och produktutveckling.

Företaget har nu tagit fram en unik vedeldad kamin, Eco Igniz med världsledande egenskaper.

Eco Igninz har en dokumenterad verkningsgrad på 91,2% och
en CO (Kolmonoxid) halt under pågående förbränning på ca 100 ppm.

Framgången baserar sig på delvis på ett patenterat konvektionssystem som cirkulerar luften, enligt naturlagarna, i omkringliggande rum och i kombination med ett patenansökt förbränningssystem baserat på omvänd förbränning, med en förbränningsverkningsgrad nära ca 95%.

Eco Igniz har en låg förbränningstakt som ger en jämn värmefördelning över längre tid, vilket är helt i linje med framtidens önskemål och krav.

Design, teknik och funktionalitet har gått hand i hand under hela produktutvecklingen och resulterat i en helt ny unik kamin med full visibilitet av den omvända förbränningen.

Eco Igniz

Tänk om du skulle kunna förbättra din förbrännig och samtidigt minska utsläppen? Det kan du, med vår unika kamin:
Eco Igniz har en dokumenterad verkningsgrad på 91,2%
CO (Kolmonoxid) halt under pågående förbränning på ca 100 ppm
En förbränningsverkningsgrad nära ca 95%
Utlåtande angående förbränningsprestanda i Eco Igniz vedkamin från ÄFAB:

Produkten
Eco Ignis är en väl genomtänkt och vidareutvecklad vedkamin med omvänd förbränning. Där avsikten har varit att konstruera en vedeldad rumsvärmare med hög verkningsgrad och minimala utsläpp av störande emissioner. Konstruktionen innehåller även patentsökta detaljer som stabiliserar driftprestandan.

Funktionen

Traditionella vedkaminer förutsätter ofta att man tillför ungefär 3 kg ved per timme under eldningen för att uppnå de prestanda kaminen testats för. När det gäller Eco Ignis, som primärt arbetar med förgasning och omvänd förbränningsprincip, möjliggör denna konstruktion att man kan fylla vedmagasinet med mer ved utan att effekten eller miljöprestandan försämras. Tack vare detta kan man som användare få längre brinntider (färre uppstarter) samtidigt som ett lägre effektuttag lättare kan anpassas till det verkliga behovet i byggnaden.  

Utlåtande

Eco Igniz vedkamin har en förbränningsprincip som jag inte tidigare sett bland vedkaminer. Genom den omvända förbränningen och den riktade lufttillförseln kan mängden ved som förgasas begränsas och effektuttaget minskas utan att förbränningsprestandan påverkas negativt.

Vid mitt besök den 8 januari 2018 kunde jag konstatera att förbränningen gav exceptionellt låga och stabila prestanda. Under driften ligger lambda-värde på 1,5–1,6 och CO-halten stabilt på långt under 100 ppm. Detta är resultat som jag bedömer ligger i världsklass när det gäller vedkaminer. Imponerande var också att kaminen i samband med vedinlägg bara på någon minut hanterade de ökade CO-halterna.

– Bengt- Erik Löfgren Pelletsförbundet/ÄFAB